IIVTNU Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  • Introduiu el valor cadastral del sòl de l'immoble que transmeteu. Aquest valor consta al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'any de la transmissió.
  • Les dates d'adquisició i transmissió són la data en què es va adquirir l'immoble i en la qual es transmet, en el supòsit de transmissions entre vius, o la data de la defunció del causant, en el supòsit de transmissions per causa de mort.
  • En els casos d'adquisició o transmissió d'un dret real, ha d'indicar-se el tipus de dret, així com l'edat de l'usufructuari.
  • Els càlculs que s'ofereixen aquí no tenen efectes vinculants per a l'Administració, ja que són únicament de caràcter informatiu.


Valor cadastral del sòl
Tipus de transmissió *
Data de la transmissió actual
Data d'adquisició inicial
% de transmissió
Tipus de dret *
Edat usufructuari